TAX.NK.AM

ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
MAIN SECTIONS

30-30

(047) 94-86-20

ԴԻՄԵԼ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ


Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր

հարկային ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար բաց և փակ մրցույթների թեստերի

 1. ԱԱՀ-ով հարկման առումով ապրանքի մատակարարում չի համարվում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից
 2. ԱԱՀ-ով հարկվող գործարքներ (գործառնություններ) են համարվում
 3. ԱԱՀ-ով չեն հարկվում (հարկման օբյեկտ չեն համարվում)
 4. ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը որոշվում է
 5. ԱԱՀ-ի դրույքաչափը սահմանվում է
 6. ԱԱՀ-ով հարկման առումով ապրանքների մատակարարման վայր է համարվում
 7. ԱԱՀ-ով հարկման առումով ծառայությունների մատուցման վայր է համարվում
 8. ԱԱՀ-ից ազատվում են հետևյալ գործարքները
 9. ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափ է կիրառվում հետևյալ գործարքների նկատմամբ
 10. Հարկային հաշիվները դուրս են գրվում
 11. Գործունեության կազմակերպման առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ հարկային հաշիվները կարող են դուրս գրվել
 12. Ապրանքի մատակարարման գործարքին վերաբերող հարկային հաշիվը ապրանք մատակարարող կազմակերպության նախաձեռնությամբ կարող է չեղարկվել հետևյալ դեպքերում
 13. Ապրանքի մատակարարման գործարքը ճշգրտվում է հետևյալ դեպքերում
 14. Հարկային հաշիվներ դուրս չեն գրվում
 15. Հարկային հաշվում կամ ճշգրտող հարկային հաշվում պարտադիր ներառվում են
 16. Մատակարարների հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները ենթակա չեն հաշվանցման
 17. ԱԱՀ-ի գծով հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում ամիսը, եթե
 18. Հաշվետու ժամանակաշրջանում հաշվանցման ենթակա ԱԱՀ-ի գումարները հարկվող շրջանառության նկատմամբ հաշվարկված ԱԱՀ-ի գումարներին գերազանցելու դեպքում գերազանցող մասը
 19. Շենքի օտարման դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը որոշվում է
 20. Անավարտ շինությունը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման հանձնելու դեպքում ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառությունը որոշվում է
 21. Հարկային հաշիվների, դրանց դիմաց վճարումը հաստատող փաստաթղթերի, մաքսային հայտարարագրերի պահպանման ժամկետները չեն կարող պակաս լինել
 22. Առևտրային կազմակերպությունների լուծարման ընթացքում դրանց կողմից սեփականության իրավունքի օբյեկտների հիմնադիրների միջև բաշխումը
 23. Հանձնարարության կամ պրինցիպալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի հիման վրա hանձնակատարի կամ գործակալի կողմից մատուցվող ծառայությունների մասով ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում
 24. Կոմիսիայի կամ գործակալի անունից հանդես գալու պայման նախատեսող գործակալության պայմանագրերի դեպքերում կոմիսիոների կամ գործակալի մոտ ԱԱՀ-ով հարկվող շրջանառություն է համարվում
 25. Ապրանքների անհատույց մատակարարման դեպքում հարկման օբյեկտ է համարվում
 26. Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջիկին մատուցվող զբոսաշրջային ծառայություններն ազատվում են ԱԱՀ-ից, եթե
 27. Իրավաբանական անձի կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում ֆիզիկական անձի կողմից շենքի ներդրումը
 28. Ապրանքի մատակարարման գործարքի ճշգրտման դեպքում գործարքի կողմ հարկ վճարողները գործարքի ճշգրտման արդյունքները ԱԱՀ-ի մասով արտացոլում են
 29. ԱՀ կառավարության սահմանած կարգի խախտմամբ հարկային հաշիվ դուրս գրելու դեպքում
 30. Հաշվետու ժամանակաշրջանում ձեռքբերված ապրանքների գծով մատակարարների կողմից դուրս գրված այն հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ-ի գումարները, որոնք մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ը էլեկտրոնային ստորագրությամբ չեն վավերացվել
 31. Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձի հարկվող եկամուտը որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցվող եկամուտ է հանդիսանում
 32. Աշխատողի աշխատանքի ընդունումը Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու փաստն արձանագրվելու դեպքում
 33. Բազմաբնակարան (այդ թվում` բազմաֆունկցիոնալ) շենք կառուցապատող անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի կողմից շենքն այլ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձին վաճառքի դեպքում վաճառքից ստացված եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկվում է
 34. Հարկային գործակալը ֆիզիկական անձին վճարվող տոկոսներից եկամտային հարկը պահում է
 35. Տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկ չեն ներկայացնում այն ֆիզիկական անձինք, ովքեր հարկային տարվա ընթացքում ստացել են
 36. Հարկային գործակալը ԱՀ քաղաքացուց գույք ձեռք բերելու դիմաց վճարվող եկամուտներից եկամտային հարկը հաշվարկում է
 37. Բնամթերային (ոչ դրամական) ձևով ստացված եկամուտները ֆիզիկական անձանց համախառն եկամտում
 38. Օտարերկրյա քաղաքացիներին և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հաշվարկված աշխատավարձից հարկային գործակալները եկամտային հարկը հաշվարկում, պահում (գանձում) են
 39. «Եկամտային հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքով պասիվ եկամուտներ են համարվում
 40. Հարկային գործակալը եկամտային հարկի պահում չի իրականացնում, եթե
 41. Ֆիզիկական անձինք տարեկան եկամուտների մասին հաշվարկով հաշվարկված եկամտային հարկի գումարը պարտավոր են վճարել պետական բյուջե
 42. Որքան է կազմում աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկի դրույքաչափը
 43. Որ անհատ ձեռնարկատերերն են 2020-2022թթ. ազատվում եկամտային հարկից
 44. Ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկելիս հաշվարկային ժամանակահատվածի այն ամիսների փոխարեն, որոնց ընթացքում վարձու աշխատողը եղել է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում, որպես եկամուտ հաշվառվում է
 45. Ինչի հաշվին է հաշվարկվում նպաստը
 46. Վարձու աշխատողի և ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկվում է
 47. Հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար
 48. Վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար
 49. Վարձու աշխատողի մայրության նպաստը հաշվարկելիս, որն է համարվում միջին ամսական աշխատավարձի հաշվարկման առավելագույն չափ, եթե վերջինս միաժամանակ հանդիսանում է համատեղությամբ աշխատող` ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձ
 50. Ով է հաշվարկում մայրության նպաստը, եթե վարձու աշխատողը միաժամանակ հանդիսանում է նաև անհատ ձեռնարկատեր
 51. Դրոշմանիշային վճար պարտավոր են վճարել
 52. Եթե աշխատանքային պայմանագրով հարկերը և դրոշմանիշային վճարը նվազեցնելուց հետո վարձու աշխատողի ստացվող աշխատավարձը չի գերազանցում օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափը, ապա
 53. Հարկային գործակալները դրոշմանիշային վճարները վճարում են
 54. Անհատ ձեռնարկատերերը դրոշմանիշային վճարները վճարում են
 55. Եթե վարձու աշխատողն աշխատում է ոչ լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով, ապա
 56. Եթե աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով վճարվող եկամուտները չեն բավարարում դրոշմանիշային վճարը պահելու համար, ապա
 57. Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից նվազեցվում են
 58. «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի իմաստով` եկամուտ չհամարվող տարրերն են
 59. «Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքի իմաստով` ծախս չեն համարվում
 60. Շահութահարկով հարկվող օբյեկտը որոշելիս եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրականացվում է հետևյալ մեթոդով
 61. Հարկային մարմին ներկայացված շահութահարկի հաշվարկում օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված վնասը (առանց հաշվի առնելու նախորդ տարիներից փոխանցվող հարկային վնասի մեծությունը) ավել ցույց տալու դեպքում ռեզիդենտ հարկ վճարողից գանձվում է տուգանք
 62. Հաշվետու և նախորդ տարիներին հարկային վնաս ունենալու դեպքում այն փոխանցվում է վնասի ստացման տարվան հաջորդող
 63. Հարկվող շահույթը որոշելիս բանկերի վարկերը և դեբիտորական պարտքերը դասակարգվում են հետևյալ դասերի
 64. Հարկվող շահույթը որոշելիս կազմակերպությունները համախառն եկամտից նվազեցնում են հետևյալ պահուստին կատարված մասհանումները
 65. Հարկվող շահույթը որոշելիս 100,0 հազար դրամը գերազանցող` կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի կետանցված դառնալու 366-րդ օրը
 66. Հարկվող շահույթը որոշելիս 100,0 հազար դրամը չգերազանցող` կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի կետանցված դառնալու 366-րդ օրը
 67. Անհուսալի ճանաչված դեբիտորական պարտքերի դուրսգրման արդյունքում առաջացած` համախառն եկամտից նվազեցումները դիտվում են որպես
 68. Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստին կատարված մասհանումները դիտվում են որպես
 69. Հարկվող շահույթը որոշելիս ԱՀ տարածքից դուրս կատարված գովազդի ծախսերը համախառն եկամտից նվազեցվում են
 70. Շահութահարկով հարկման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների կամ ստացված ծառայությունների դիմաց ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կիրառվող ՀԴՄ-ի կտրոններն ընդունվում են որպես ծախսը հիմնավորող փաստաթղթեր
 71. Շահութահարկով հարկման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների կամ ստացված ծառայությունների դիմաց դուրս գրված կրճատ հաշիվ-ապրանքագրերն ընդունվում են որպես ծախսը հիմնավորող փաստաթղթեր
 72. Հարկման նպատակով հաշվարկային փաստաթուղթը հանդիսանում է ծախսը հիմնավորող փաստաթուղթ, եթե
 73. Հարկվող շահույթը որոշելիս հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների լուծարման ծախսերը
 74. Հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամտից չեն նվազեցվում հետևյալ ծախսերը
 75. Հարկվող շահույթը որոշելիս ոչ առևտրային կազմակերպություններին կատարած բարեգործական և այլ անհատույց հատկացումները ենթակա են նվազեցման համախառն եկամտից
 76. Հարկվող շահույթը որոշելիս հարկատուի մոտ նախորդ տարիներին առաջացած վնասները (բացառությամբ կազմակերպությունների միացման, միաձուլման և վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպման դեպքերի) նվազեցվում են համախառն եկամտից
 77. Հարկվող շահույթը որոշելիս հողամասերը եկամուտ են համարվում
 78. Արտադրանքի արտադրության և ծառայությունների մատուցման հետ անմիջականորեն կապված ծախսերը (նյութական, աշխատանքի վարձատրության և այլն) համախառն եկամտից նվազեցվում են
 79. Առևտրական գործունեություն իրականացնող հարկատուներն ապրանքների ձեռքբերման արժեքը համախառն եկամտից նվազեցնում են
 80. Հարկատուի գործունեության հետ կապված վարչական ծախսերը (կառավարման ապարատի աշխատավարձ, ներկայացուցչական, դատական, խորհրդատվական և այլն) նվազեցվում են
 81. Ֆինանսական գործունեության հետ կապված ծախսերը (վարկերի և այլ փոխառությունների տոկոսներ և այլն) համախառն եկամտից նվազեցվում են
 82. Դեբիտորական պարտքը ճանաչվում է անհուսալի` անկախ պարտքի մարման ժամկետից հետևյալ դեպքերում
 83. Կրեդիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի` կետանցված դառնալուց հետո հետևյալ ժամկետում
 84. Հարկվող շահույթը որոշելիս հարկատուի գույքի պատահական կորուստները
 85. Հարկվող շահույթը որոշելիս հարկատուի գույքի բնական կամ փաստացի այլ կորուստները
 86. Արցախի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության ստորաբաժանման հարկվող շահույթը որոշելիս նրա համախառն եկամտից չեն նվազեցվում
 87. Տարվա ընթացքում ստորաբաժանման միջոցով գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը կատարում է կանխավճարներ
 88. Նախորդ տարվա նկատմամբ ընթացիկ տարվա հարկվող շահույթը պակաս նախատեսելու դեպքում հարկատուն ամսական կանխավճարի մեծությունը
 89. Հարկվող շահույթը որոշելիս հարկման նպատակով հիմնական միջոցների վրա կատարված ծախսերը համարվում են ընթացիկ ծախսեր
 90. Հարկվող շահույթը որոշելիս կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքը համարվում է անհուսալի
 91. Ընթացիկ տարում շահութահարկի նվազեցման արտոնությունից օգտվող հարկատուների համար կանխավճարների մեծությունը
 92. Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դրույքաչափերը
 93. Ոչ ռեզիդենտի ԱՀ աղբյուրներից ստացված շահաբաժինները
 94. Ռեզիդենտների շահութահարկի դրույքաչափերը
 95. Շահութահարկի կանխավճարներ կատարում է
 96. Հարկման ենթակա չէ ոչ ռեզիդենտի
 97. Շահութահարկով հարկման առումով հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն նվազագույն ժամկետը
 98. Որն է համարվում պատահական կորուստ
 99. 2020-2022թթ. շահութահարկի վճարումից ազատվում են
 100. «Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքը տարածվում է
 101. Հարկային ծառայողների դասային և հատուկ կոչումները սահմանվում են
 102. Հարկային մարմնում հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու իրավունք ունի
 103. Հարկային ծառայության պաշտոնից ազատվելուց հետո 3 տարվա ընթացքում հարկային ծառայողն իրավունք չունի
 104. Հարկային ծառայողին արգելվում է համատեղ աշխատել մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց հետ, եթե
 105. Հարկային ծառայության նշանակվելուց հետո հարկային ծառայողն առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալի 10 և ավել տոկոս բաժնեմաս ունենալու դեպքում մեկ ամսվա ընթացքում պարտավոր է
 106. Հարկային ծառայության պաշտոնների անվանացանկը բաղկացած է
 107. Հարկային ծառայողն իրավունք չունի
 108. Հարկային ծառայության որ պաշտոնների համար է կազմակերպվում բաց մրցույթ
 109. Հարկային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը հարկային մարմինը հրապարակում է
 110. Հարկային ծառայության խնդիրներից է
 111. Հարկային ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանությունը որոշվում է
 112. Հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու համար ներկայացվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է
 113. Հարկային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը բաղկացած է
 114. Հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտություններն են
 115. Հարկային ծառայության պաշտոնում նշանակվելուն խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկը սահմանվում է
 116. Հարկային ծառայության կազմակերպման սկզբունքներից է
 117. Հարկային ծառայության գործառույթներից են
 118. Հարկային ծառայության տարբերանշանը
 119. Հարկային ծառայողի անօրինական գործողությունների հետևանքով հարկ վճարողին հասցված վնասը հատուցվում է
 120. Հարկային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատում է
 121. Հարկային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահը պետք է ունենա առնվազն
 122. Հարկային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի անդամը պետք է ունենա առնվազն
 123. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցվում են
 124. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվը
 125. Հարկային ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված լինելու միանգամյա առավելագույն ժամկետը
 126. Հարկային ծառայողին հարկային ծառայությունից ազատելու հիմքերը
 127. Հարկային մարմնի վարչության պետին  պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է
 128. Դիմում-գանգատների վերաբերյալ որոշումներ են ընդունվում 30 օրվա ընթացքում, իսկ առանձին դեպքերում հարկային մարմնի ղեկավարի որոշմամբ ժամկետը կարող է երկարաձգվել
 129. Հարկային գաղտնիք հանդիսացող տեղեկությունները դրանց օգտագործմամբ աշխատանքներ կատարելու իրավասություն ունեցող պետական մարմնին տրամադրվում են
 130. Հարկային մարմնի իրավունքները
 131. Հարկային ծառայության պաշտոնների դասակարգումը կատարվում է
 132. Հարկային ծառայողը պարտավոր է
 133. Մեկ տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ ծառայողական գաղտնիքն օրենքով սահմանված կարգով չպահպանելու դեպքում հարկային ծառայողը
 134. Հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները
 135. Հարկային ծառայողի նկատմամբ կարող են կիրառվել խրախուսանքի հետևյալ տեսակները
 136. Ինչ է հարկը
 137. Ով է հարկային գործակալը
 138. Ովքեր են վճարում հարկեր Արցախի Հանրապետությունում
 139. Ինչ հարկատեսակներ են գործում Արցախի Հանրապետությունում
 140. Ինչ է իր մեջ ներառում հարկային պարտավորությունը
 141. Երբ է դադարում հարկային պարտավորությունը
 142. Որ դեպքում է հարկային մարմինն անուղղակի եղանակներով հարկ վճարողի փոխարեն հաշվարկում հարկային պարտավորությունները
 143. Որքան է հարկի վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար սահմանված տույժի չափը
 144. Տուգանքի ինչպիսի չափ է նախատեսված ապօրինի գործունեություն իրականացնողների համար
 145. Տուգանքի ինչպիսի չափ է նախատեսված հարկվող օբյեկտը թաքցնելու համար
 146. Տուգանքի ինչպիսի չափ է նախատեսված ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաները գրանցված գներից թանկ վաճառելու կամ իրացնելու համար
 147. Տուգանքի ինչպիսի չափ է սահմանված անփաստաթուղթ ապրանքի տեղափոխման կամ առաքման համար
 148. Հարկային մարմին ներկայացված հարկային հաշվարկներում որ դեպքում չի իրականացվում ճշտում
 149. Հարկային հաշվարկները սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացնելու համար նախատեսվում է տուգանք
 150. Ինչ պարտավորություն են կրում հարկ վճարողները
 151. Հարկման նպատակով ովքեր են համարվում փոխկապակցված անձինք
 152. Հարկ վճարողն իրավունք ունի
 153. Հարկ վճարողը պարտավոր է
 154. Որևէ տեղեկություն չի կարող հիմք հանդիսանալ հարկերի հաշվարկման համար
 155. Որ հարկ վճարողները չեն կարող հավաստագրի հիման վրա օգտվել հարկային արտոնությունից
 156. Հարկային արտոնությունից օգտվելու հավաստագրի գործողության ժամկետում առևտրի հարկով հարկվող գործունեությունից իրացման շրջանառությունը 30 մլն դրամը գերազանցելու դեպքում
 157. Հարկ վճարողը հավաստագրի հիման վրա որ հարկատեսակների գծով կարող է օգտվել արտոնությունից
 158. Անուղղակի եղանակներով հարկային պարտավորությունների հաշվարկման ժամանակ հարկային մարմինը
 159. Ով կարող է արգելանք դնել հարկ վճարողի գույքի վրա
 160. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված պարտավորության չափը հինգ հարյուր հազար կամ ավելի դրամ կազմելու դեպքում
 161. Ովքեր են պարտավոր վարել առաքումների գրանցման գիրք
 162. Առաքումների գրանցման գրքերի վարումը
 163. Առաքումների գրանցման գրքեր չեն վարում
 164. Հասույթների գրանցման գրքեր չեն վարում
 165. Առաքումների գրանցման գրքում չեն գրանցվում
 166. Առաքվող ապրանքը ներառում է
 167. Տեղափոխվող ապրանքը ներառում է
 168. Ապրանքների առաքումն իրականացվում է
 169. Տնտեսավարող սուբյեկտն աշխատանքային օրվա ընթացքում որտեղ է պարտավոր պահել առաքումների գրանցման գիրքը
 170. Տեղափոխվող ապրանքների գրանցումը ներառում է
 171. Որ փաստաթղթերն են համարվում ծախս հիմնավորող
 172. Որ դեպքում չի արտացոլվում հաշվարկային փաստաթղթերի պարտադիր վավերապայմանների մի մասը
 173. Հարկային մարմնի կողմից գրասենյակային, առևտրային, արտադրական, պահեստային և ստուգվող այլ ստորաբաժանումների տարածքները կապարակնքվում են
 174. Տնտեսավարող սուբյեկտի տարածքները կապարակնքելու իրավունք ունի
 175. Կապարակնքված տարածքներ մուտքը թույլատրվում է
 176. Չգանձված հարկային պարտավորությունները դադարում են և հանվում հաշվառումից անհուսալի դառնալուց հետո հետևյալ ժամկետում
 177. Անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրած և ձեռք բերած անձանց նկատմամբ կիրառվում է տուգանք` գործարքի փաստացի կատարումը հավաստող` կազմված փաստաթղթում նշված էական պայմանների
 178. Ֆիզիկական անձի համար նրա հարկային պարտավորությունները դադարում են
 179. Հաշվարկված հարկային պարտավորության գումարները չեն կարող նվազեցվել
 180. Հարկ վճարողը պարտավոր է իր գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր հասցեում փակցնել
 181. Հարկ վճարողն իր գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր հասցեում հարկային մարմնի սահմանած ձևի հայտարարություն չփակցնելու համար ենթարկվում է տուգանքի
 182. Հարկ վճարողների վերաբերյալ ինչ տվյալներ են ենթակա հրապարակման
 183. Ըստ աղբյուրների` երրորդ անձանց կողմից հարկային մարմին պարտադիր ներկայացվող տեղեկություններն են
 184. Հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ենթակա գումարի մեծությունը հարկային մարմնի կողմից որոշվում է
 185. Որ անհատ ձեռնարկատերերն են ներկայացնում կիսամյակային հաշվարկ-հաշվետվություն
 186. Նոր գրանցված անհատ ձեռնարկատերը կարող է հաշվարկ-հաշվետվությունները ներկայացնել կիսամյակային պարբերականությամբ, եթե
 187. Հարկային օրենսդրությամբ ինչ արտոնություններ են սահմանվում
 188. Որն է համարվում ապօրինի գործունեություն «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքով
 189. Օրենքով սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն առանց լիցենզիայի իրականացնելու կամ առանց թույլտվության կամ առանց լիցենզիայի ընդերքը կամ բնական պաշարներն օգտագործելու դեպքերում կազմակերպություններից և անհատ ձեռնարկատերերից գանձվում է
 190. Որ կազմակերպությունները չեն կարող օգտվել ձեռնարկատիրական վարկերի և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների փոխհատուցման նպատակով հաշվարկված և վճարված հարկերի վերադարձի ծրագրից
 191. Ձեռնարկատիրական վարկերի և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների փոխհատուցման նպատակով հաշվարկված և վճարված հարկերի վերադարձի ծրագիրը տարածվում է հետևյալ հարկատեսակների վրա
 192. Ձեռնարկատիրական վարկերի և դրանց սպասարկման համար վճարված տոկոսների փոխհատուցման նպատակով հաշվարկված և վճարված հարկերի վերադարձը իրականացվում է
 193. Ինչպիսի պետություն է Արցախի Հանրապետությունը
 194. Ինչպես է ժողովուրդն իր իշխանությունն իրականացնում Արցախի Հանրապետությունում
 195. Պետական իշխանությունն իրականացվում է
 196. Հանրապետության Նախագահի ընտրությունն անց է կացվում
 197. Համայնքի ավագանիների ընտրությունն անց է կացվում
 198. Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներից են
 199. Արարքի պատժելիությունը վերացնող կամ պատիժը մեղմացնող օրենքը
 200. Ով կարող է ընտրվել Հանրապետության Նախագահ
 201. Ով կարող է ընտրվել պատգամավոր
 202. Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք չունեն
 203. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրվելու իրավունք ունեն
 204. Որ իրավական ակտով է սահմանվում ԱՀ քաղաքացիության ձեռքբերման և դադարման կարգը
 205. Որ մարմիններն են ԱՀ-ում իրականացնում արդարադատություն
 206. Անձի իրավական վիճակը վատթարացնող օրենքը
 207. Անձի իրավական վիճակը բարելավող օրենքը
 208. Չի կարող նշանակվել ավելի ծանր պատիժ, քան
 209. Արցախի Հանրապետության խորհրդանիշներն են
 210. Օրենքները և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերն ուժի մեջ են մտնում
 211. ԱԱՀ վճարողների կողմից իրացման ծավալների վերաբերյալ հարկային մարմիններին ներկայացված հաշվետվությունների և վերջինիս մոտ իրականացված չափագրումների արդյունքների միջև էական շեղումների առկայությունը «Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի կիրառման իմաստով դիտարկվում է որպես
 212. ԱԱՀ վճարողների կողմից իրացման ծավալների վերաբերյալ հարկային մարմիններին ներկայացված հաշվետվությունների և վերջինիս մոտ իրականացված չափագրումների արդյունքների միջև էական շեղում է համարվում
 213. Չափագրումների արդյունքներով արձանագրված տվյալների հիման վրա հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները հաշվարկելիս հաշվի են առնվում նաև
 214. Բյուջեի հետ փոխհարաբերությունների ճշտության ստուգման դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձին երբ է տրվում հանձնարարագրի կամ հրամանի օրինակը
 215. Հաստատագրված վճարների ելակետային տվյալների և դրանց ուղղիչ գործակիցների ստուգման դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին կամ նրան փոխարինող անձին երբ է տրվում հանձնարարագրի կամ հրամանի օրինակը
 216. Ստուգման հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանցվել հարկային տեսչության պետին ստուգման հետևյալ դեպքում
 217. Որ դեպքում հարկային մարմինն իրավունք ունի տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ իրականացնելու վերստուգում
 218. Ստուգման ընթացքի կասեցման հիմք է հանդիսանում
 219. Ստուգման ժամանակ հայտնաբերված խախտումների և թերությունների համար ստուգման արդյունքում կազմվում է
 220.  Ստուգման ժամանակ խախտումներ և թերություններ չհայտնաբերելու դեպքում ստուգման արդյունքում կազմվում է
 221. Քանի օրինակից է կազմվում ստուգման ակտը
 222. Ստուգում իրականացնող անձինք պարտավոր են
 223. Ստուգում իրականացնող անձինք իրավունք ունեն
 224. Ստուգման հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը չի կարող փոխանցվել հարկային տեսչության պետին ստուգման հետևյալ դեպքում
 225. Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերստուգումներ կարող են իրականացվել բացառապես հետևյալ հիմքով
 226. Նշված դեպքերից որը հիմք չի հանդիսանում վերստուգում (կրկնակի ստուգում) կատարելու համար
 227. Որն է կամերալ ուսումնասիրության նպատակը
 228. Տնտեսավարող սուբյեկտի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների, հաշվարկների և հայտարարությունների կամերալ ուսումնասիրությունն իրականացվում է
 229. Կամերալ ուսումնասիրության ընթացքում լրացուցիչ հարկային պարտավորություն կարող է առաջանալ
 230. Հսկիչ գնում անցկացնելու համար հիմք է հանդիսանում
 231. Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող չափագրումը
 232. Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ ֆինանսական տարում իրականացվող բոլոր չափագրումների ընդհանուր տևողությունը չի կարող գերազանցել
 233. Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ մեկ չափագրումը կարող է իրականացվել հետևյալ ժամկետով
 234. Չափագրման արդյունքում կազմված արձանագրության տվյալները կիրառվում են
 235. Որ դեպքերում է թույլատրվում ստուգման ընթացքում պահեստների ու շինությունների կապարակնքումը
 236. Տնտեսավարող սուբյեկտի մոտ մեկ ստուգման ժամկետը կարող է սահմանվել
 237. Երբ է հսկիչ գնման հանձնարարագիրը տրամադրվում տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարին
 238. Անապրանք փաստաթղթեր դուրս գրելու և ձեռք բերելու հետ կապված խախտումը մեկ տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում գանձվում է տուգանք
 239. Արգելանք չի կարող դրվել
 240. Գույքի արգելադրումն իրականացվում է
 241. Ստուգման հրամանի կամ հանձնարարագրի տրման լիազորությունը կարող է փոխանցվել հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալին ստուգման հետևյալ դեպքում
 242. Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող որ ապրանքատեսակներն են ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա
 243. Ակցիզային հարկով հարկվող օբյեկտը թաքցնելու կամ պակաս ցույց տալու համար հարկ վճարողներից գանձվում է թաքցված կամ պակաս ցույց տրված ակցիզային հարկի գումարը, ինչպես նաև տուգանք
 244. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողների կողմից արտադրված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների նկատմամբ հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարներից հաշվանցման ենթակա են
 245.  Ակցիզային     հարկով    հարկման    ենթակա    ապրանքներ    արտադրողների   կողմից արտադրված և արտահանված   ակցիզային   հարկով   հարկման    ենթակա   ապրանքների իրացման  դեպքում  ակցիզային  հարկ  վճարողին  չի  վերադարձվում
 246. Ակցիզային հարկ վճարում են
 247. ԱՀ-ում  սահմանված  կարգով  պետական  գրանցում  չստացած  անձանց  հետ կնքված պայմանագրերով և նրանց կողմից տրված հումքից Հանրապետության տարածքում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների համար ակցիզային հարկի պարտավորությունը կրում  են
 248. Որպես    գրավի    առարկա    գրավառուին    հանձնված    ապրանքների    տնօրինման   իրավունքն   օրենսդրությամբ   սահմանված   կարգով   գրավառուին   անցնելու   դեպքում ակցիզային հարկի վճարման պարտավորությունը կրում է
 249. Ակցիզային  հարկի  արտոնությունները
 250. Արցախի Հանրապետությունում արտադրվող ակցիզային հարկով հարկման   ենթակա ապրանքների համար ակցիզային հարկը վճարվում է
 251. Ակցիզային հարկի դրույքաչափերը
 252. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ են
 253. 2208 ծածկագրում ներառված` 40 տոկոսից բարձր սպիրտայնությամբ ապրանքատեսակների համար սպիրտայնության` 40 տոկոսը գերազանցող յուրաքանչյուր տոկոսային կետի համար ակցիզային հարկի դրույքաչափն ավելացվում է
 254. Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք չէ
 255. Իրավաբանական անձանց համար հաստատագրված վճարը փոխարինում է
 256. Գործունեության նշված տեսակներից որն է համարվում հաստատագրված վճարով հարկման ենթակա գործունեություն
 257. Հաստատագրված վճարի վճարման ժամկետը
 258. Գործունեության դադարեցման մասին հարկային մարմին նախապես գրավոր դիմում ներկայացնելու դեպքում
 259. Հաստատագրված վճար վճարողների կողմից ելակետային տվյալի և ուղղիչ գործակիցների վերաբերյալ հայտարարությունների պարտադիր ներկայացման ժամկետներ սահմանված են
 260. Հաստատագրված վճարի մեծությունը համարվում է չհիմնավորված
 261. Հաստատագրված վճարը հաշվարկվում է
 262. Սահմանային չափերի մասին հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետները
 263. Հաստատագրված վճարի համար հարկման բազա է համարվում
 264. Առևտրի հարկ  վճարողների կողմից  դուրս  գրվող  հաշվարկային  փաստաթղթերում ԱԱՀ-ի  մասին  նշում կատարելիս
 265. Հարկման  ընդհանուր  կարգից  առևտրի  հարկով  հարկման  կարգին անցնելիս
 266. Առևտրի հարկով հարկվող օբյեկտ է համարվում
 267. Առևտրի  հարկ վճարողը դադարում է համարվել այդպիսին, եթե
 268. Առևտրի հարկի դրույքաչափը
 269. Առևտրի հարկը հաշվարկվում է
 270. Արտոնագրային վճար վճարող համարվելու համար ներկայացված դիմում-հայտարարությունում ոչ ճիշտ տեղեկություններ ներառելու համար
 271. Արտոնագրային վճարի վճարման ժամկետը
 272. Արտոնագրային վճար վճարող չեն կարող համարվել այն ֆիզիկական անձինք
 273. Արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակներից են 
 274. Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում
 275. Ինչպիսի պատասխանատվություն է սահմանված ապրանքների միանվագ գնման համար կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ օրենքով սահմանված սահմանափակումը խախտելու համար
 276. Ինչպիսի պատասխանատվություն է սահմանված դրամարկղային գործառնությունները դրամարկղային գրքում չգրանցելու համար
 277. Մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների գնման դիմաց կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ առավելագույն չափ է սահմանված
 278. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքի դրույթները չեն տարածվում
 279. Բանկից ստացված կանխիկ դրամը ենթակա է մուտքագրման կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) դրամարկղ
 280. Կազմակերպության ղեկավարի պարտականությունները կանխիկ դրամի պահպանման գործում
 281. Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանափակումները չպահպանելը
 282. Դրամարկղային գործառնությունները  դրամարկղային գրքում չգրանցելը
 283. Կազմակերպության (անհատ ձեռնարկատիրոջ) դրամարկղից կանխիկ դրամի ելքագրման փաստաթղթավորումը
 284. Գանձապահի պարտականությունները կանխիկ դրամի պահպանման գործում
 285. Դրամարկղային գիրքը
 286. Կոմիսիայի, գործակալության կամ հանձնարարության պայմանագրերի հիման վրա իրականացված գործարքների մասով կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ սահմանափակումները կիրառելի են
 287. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքը տարածվում է
 288. ՀԴՄ-ների կիրառումը պարտադիր չէ
 289. ՀԴՄ-ների կիրառումը պարտադիր լինելու դեպքում  ՀԴՄ-ի չներդրման համար
 290. ՀԴՄ-ների գրանցման կարգի և (կամ) շահագործման կանոնների խախտումը
 291. ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտման համար նախատեսված տուգանքները կրկնապատկվում են
 292. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» ԼՂՀ օրենքի գործողությունը տարածվում է
 293. ՀԴՄ կիրառողների գործունեության  կասեցման  հիմքերը
 294. Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից կիրառվող ՀԴՄ-ը պետք է գրանցված լինեն
 295. Գործունեության կասեցման ընթացքում կասեցման օբյեկտում կասեցման մասին որոշմամբ սահմանված գործունեություն իրականացնելու համար խախտումն երկրորդ անգամ կրկնելու դեպքում կասեցման սուբյեկտները
 296. ՀԴՄ կիրառող անձանց պարտականությունները
 297. Հարկային մարմնում չգրանցված ՀԴՄ-ով դրամական հաշվարկների իրականացումը առաջացնում է
 298. ՀԴՄ տեղադրվում է
 299. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքով ենթակա են լիցենզավորման
 300. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքը չի տարածվում
 301. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված են լիցենզիաների հետևյալ տեսակները
 302. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքին համապատասխան` իրավաբանական անձը համարվում է լիցենզավորված, եթե
 303. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն` լիցենզիայի գործողությունը կարող է կասեցվել հետևյալ դեպքերում
 304. «Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքին համապատասխան լիցենզիայի գործողության կասեցման ընթացքում
 305. «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն` պետական տուրքի հաշվարկման համար որպես բազային տուրքի չափ սահմանված է
 306. «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն` հերթական տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար սահմանված է հետևյալ ժամկետը
 307. Երբ է դադարում տարեկան պետական տուրք վճարող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար տարեկան պետական տուրքի վճարման պարտավորությունը
 308. Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար, «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքի համաձայն, պետական տուրքի գծով արտոնություններ կարող են սահմանել
 309. Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց վրա դրված պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով սահմանված ժամկետներում չգանձված պետական տուրքի գումարների նկատմամբ «Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքով հաշվարկվում է տույժ հետևյալ չափով
 310. Բնօգտագործման վճար վճարողներ են հանդիսանում իրավաբանական կամ ֆիզիկական այն անձինք, որոնք իրականացնում են
 311. Բնապահպանական վճար վճարողներ են հանդիսանում իրավաբանական կամ ֆիզիկական այն անձինք, որոնք իրականացնում են
 312. Ինչ ժամկետներ են սահմանված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների գրանցված երկրորդ օրինակները հարկային մարմին ներկայացնելու համար
 313. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների վճարումը սահմանված ժամկետից ուշացնելու դեպքում վճարողներից ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար ժամանակին չմուծված գումարի համար գանձվում է տույժ հետևյալ չափով
 314. Բնապահպանական վճարի դրույքաչափը
 315. Բնօգտագործման  վճարը հաշվարկվում է
 316. Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափը
 317. Ռոյալթին հաշվարկվում է
 318. Նոր դիրեկտորիա ստեղծելու համար մկնիկի աջ կոճակը սեղմելուց հետո մենյույի «New» կետից հետո որ ենթակետն եք ընտրում
 319. Ֆայլը սկավառակից ջնջելու համար որ ստեղներն են օգտագործվում
 320. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, արտագրել ֆայլը մի դիրեկտորիայից մեկ այլի մեջ
 321. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, տեղափոխել ֆայլը մի դիրեկտորիայից մյուսի մեջ, չպահպանելով այն
 322. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, ջնջել ֆայլը, որ այն չհայտնվի Recycle Bin-ում
 323. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, նշել դիրեկտորիայում եղած բոլոր ֆայլերը
 324. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, կատարել անցում ակտիվ ծրագրից (պատուհանից) մեկ այլ ծրագիր (պատուհան)
 325. Ինչպես փոխել ֆայլի անունը, oգտագործելով մկնիկի աջ ստեղնը
 326. Ինչպես, օգտվելով ստեղնաշարից, փակել պատուհանը
 327. Ինչպես Windows XP համակարգում կարելի է որոշել համակարգչի կոշտ սկավառակի ծավալը
 328. Ինչպես Windows XP համակարգում կարելի է որոշել համակարգչի օպերատիվ հիշողության ծավալը
 329. Ինչ ճանապարհով կարելի է հեռացնել որևէ ծրագիր համակարգչից, եթե բացակայում է uninstall ֆայլը
 330. Ինչպես ստեղծել ցանցում այլ օգտվողների համար հասանելի դիրեկտորիա` oգտագործելով մկնիկի աջ ստեղնը
 331. Էկրանի վրա պատկերը թարմացնելու համար անհրաժեշտ է սեղմել
 332. Ինչպես ավելացնել նոր Font (տառատեսակ)
 333. Ինչ հարկավոր է անել ծրագիրը կախվելու դեպքում
 334. Ինչպես որոնել ցանկացած ֆայլ
 335.  Ինչպես ստուգել տպիչ սարքի առկայությունը
 336. Ինչպես որոշել ֆայլի չափը` օգտագործելով մկնիկի աջ ստեղնը
 337. Ինչպես WINDOWS XP համակարգում համակարգիչը մտցնել ընդհանուր խմբի (Workgroup) մեջ
 338. Ինչպես WINDOWS XP համակարգում համակարգչին շնորհել անուն ցանցում երևալու համար
 339. Ինչ պետք է անել, եթե ծրագրում չեն երևում հայկական ֆոնտերը
 340. Ինչպես Microsoft Excel համակարգչային ծրագրում սորտավորել տվյալները ըստ որևէ սյան
 341. Ինչպես որոնել ցանցում որևէ համակարգիչ` իմանալով վերջինիս
 342. Ինչ ընդլայնում ունեն html-փաստաթղթերը
 343. html-փաստաթղթի ամենասկզբում որ թեգն է կիրառվում
 344. Պարբերության թեգը
 345. Ամենամեծ տառաչափ ունեցող վերնագրի թեգը
 346. Որ թեգն է տեքստը թավ դարձնում
 347. Որ թեգն է տեքստը շեղ դարձնում
 348. Որ թեգն է հորիզոնական գիծ տանում
 349. Որ թեգն է տողադարձի թեգը
 350. Որն է կոդի ճիշտ տարբերակը
 351. Ինչ հապավում է HTML
 352. Չհամարակալված ցուցակի թեգը
 353. Համարակալված ցուցակի թեգը
 354. Ընտրեք image.png նկարի տեղադրման ճիշտ կոդը
 355. Ինչի համար է օգտագործվում HTML-ը
 356. Վեբ-էջերում գրաֆիկական ինչ հիմնական ձևաչափեր կան
 357. Ինչ կարտածվի վեբ-էջում հետևյալ կոդի արդյունքում
 358. Word-ում փաստաթղթի նշված հատվածը կարելի է փաստաթղթի մեկ այլ մասում պատճենել
 359. Ինֆորմացիայի ներկայացման համար կիրառվող պայմանանշանների համախումբը անվանում են
 360. Քանի Գբայթ-ի է հավասար 2048 Մբայթ-ը
 361. Ինչ կկատարվի, եթե Recycle Bin պատուհանում ընտրենք Empty the Recycle Bin կոճակը
 362. Օբյեկտը նախքան ջնջելը համակարգչի հիշողությունում զբաղեցնում է 10 բայթ։ Որքան տեղ կզբաղեցնի օբյեկտը, եթե այն հայտնվի Recycle Bin-ում
 363. Ինչ պայմանանշաններ են օգտագործվում կոդավորման երկուական համակարգում
 364. Word-ում նոր ստեղծված փաստաթուղթը պահպանում են
 365. Գրվածքի որևէ հատվածի պատճենահանումը կատարվում է հետևյալ կերպ
 366. Paint գրաֆիկական խմբագրիչը մտնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը
 367. Word գրվածքային խմբագրիչում Copy կարելի է կատարել
 368. Microsoft  Excel  էլեկտրոնային աղյուսակն  իր միջավայրում մշակված փաստաթուղթն արտաքին հիշող սարքի վրա պահպանելու նպատակով ստեղծվող ֆայլերին տալիս է հետևյալ ընդլայնումը
 369. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակի յուրաքանչյուր բջիջ ունի իր սեփական
 370. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակի բջջում բանաձևը սկսվում է հետևյալ նշանով
 371. Թվարկվածներից որն է IP հասցեն
 372. Քանի բիթ է պարունակում IP հասցեն
 373. Թողունակության չափման միավորն է
 374. Սլայդում չի կարելի տեղադրել
 375. Աղյուսակի բջիջները կարելի է միաձուլել
 376. Հաշվանցման և (կամ) վերադարձման ներկայացված գերավճարից տարբերվող գումարը կամ դրա մասը համարվում է չհիմնավորված, եթե
 377. Ստուգման արդյունքով հայտնաբերված գումարն ավելի վաղ ապառքի առկայության դեպքում մարվում է
 378. Չկատարված հարկային պարտավորությունը համարվում է անհուսալի
 379. Առանց հարկ վճարողի դիմումի հաշվանցումներ կատարելիս նախ մարվում է
 380. Գերավճարի մնացորդի հաշվին հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցումն իրականացվում է
 381. Ավելացված արժեքի հարկի  մասով տվյալ հարկատեսակի հաշվանցումների ուսումնասիրություններ կարող են անցկացվել, եթե
 382. Որևէ հարկատեսակի գերավճարի գումարների մնացորդը (բացառությամբ ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի) կարող է հաշվանցվել հարկ վճարողի  այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց
 383. Գերավճարի մնացորդի վերադարձն իրականացվում է
 384. Հարկային հաշվանցումների ուսումնասիրության ժամկետի ընթացքը հարկային մարմնի կողմից կասեցվում է
 385. Ինչ է ապառքը
 386. Հաշվանցումը կատարելուց հետո ապառքների նկատմամբ մինչ այդ հաշվարկված տույժերը վերահաշվարկվում են` հաշվի առնելով
 387. Դրոշմապիտակների գումարների հաշվին կատարվող հաշվանցումների դեպքում ապառքների նկատմամբ մինչ այդ հաշվարկված տույժերը վերահաշվարկվում են` հաշվի առնելով
 388. Ռեզիդենտ կազմակերպության վերակազմակերպման դեպքում հաշվետու ժամանակաշրջանը վերաբերում է
 389. Մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հարկային հաշվարկների ներկայացման դեպքում
 390. Քաղաքացիները  տվյալ  տարվա  համար  հաշվարկված  հողի  հարկը  վճարում են  հավասար  մասերով, ոչ  ուշ,  քան
 391. Կազմակերպությունները հողի հարկի հաշվարկները ներկայացնում են
 392. Ոչ գյուղատնտեսական  նշանակության հողերի համար հողի հարկը սահմանվում է
 393. Գույքահարկով  հարկվող  օբյեկտ  չեն  հանդիսանում
 394. ԱՀ-ում գույքահարկ վճարողները
 395. Գույքահարկով  հարկվող օբյեկտը թաքցնելու  համար
 396. Կազմակերպությունները գույքահարկի հաշվարկները ներկայացնում են
 397. ԱՀ-ում արտադրվող որ ապրանքներն են դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա
 398. Դրոշմապիտակների  ձեռքբերման համար վճարված գումարը
 399. Վարձու աշխատողի սոցիալական վճարի դրույքաչափը
 400. Սոցիալական վճարի վճարման ժամկետը
 401. Անհատ ձեռնարկատիրոջ սոցիալական վճարի դրույքաչափը
 402. Որն է համարվում Արցախի  Հանրապետության սահմանով ապրանքների տեղափոխում
 403. Իրավաբանական անձինք, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները,  անհատ ձեռնարկատերերը ԱՀ տարածք ապրանքներ ներս բերելիս հսկիչ կետի պաշտոնատար անձանց  են ներկայացնում
 404. Հսկիչ կետի պաշտոնատար անձի կողմից ապահովումներ կիրառվում են
 405. ԱՀ տարածք  ապրանքանյութական արժեքների ներկրման դեպքում պարտադիր է
 406. Ապահովումներ օգտագործելու դեպքում հաշվառման քարտի մեջ նշվում է
 407. Կապարակնքված փոխադրամիջոցների կապարակնիքների բացումը կատարվում է
 408. ԱՀ տարածքից արգելվում է արտահանել
 409. ԱՀ տարածք կենդանիների և կենդանական ծագումով մթերքների ներմուծումն ու արտահանումը թույլատրվում է
 410. Ֆիզիկական անձանց կողմից Արցախի  Հանրապետության տարածքից արտահանվող գյուղատնտեսական արտադրանքի դեպքում պարտադիր է
 411. Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման ամփոփագրում լրացվում է
 412. Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման ընտրողականության սկզբունք է  կիրառվում
 413. ԱՀ տարածք ապրանքանյութական արժեքներ ներմուծող ֆիզիկական անձինք  ընդգրկվում են ռիսկայնության ցանկում, եթե ներմուծել են
 414. Բեռնատար ավտոմեքենաներով բեռնափոխադրումներ իրականացնող հարկ վճարողները պարտավոր են հսկիչ կետի պաշտոնատար անձին ներկայացնել
 415. Տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծվող թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի (կիսաֆաբրիկատների) մասով հաշվառման քարտը
 416. Արցախի Հանրապետության տարածք ներմուծվող ապրանքանյութական արժեքների ընտրանքային կարգով հաշվառման չափանիշներին բավարարող հարկ վճարողների ցանկերում ընդգրկված հարկ վճարողների մոտ  իրականացված հաշվառման արդյունքների և հսկիչ կետում հայտարարագրված արժեքի կամ ապրանքանյութական արժեքների ներմուծման հայտարարագրով հայտարարագրված տվյալների միջև շեղումը
 417. Միջպետական ավտոբուսային (միկրոավտոբուսային) երթուղիներով ուղևորափոխադրումներ իրականացնող հարկ վճարողները պարտավոր են
 418. Պետական  բյուջեի  հարկային  եկամուտներից են
 419. Պետական բյուջեի եկամտի աղբյուր է
 420. Պետական բյուջեի կատարման հսկողությունը իրականացնում է`
 421. Բյուջետային մուտքերը ներառում են
 422. Պետական բյուջեի եկամուտների աղբյուրները դասակարգվում են
 423. Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտներն են
 424. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձինք կարող են ստեղծվել հետևյալ ձևերով
 425. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` ոչ առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձինք կարող են ստեղծվել հետևյալ ձևերով
 426. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` ներկայացուցչություն է համարվում իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված այն ստորաբաժանումը, որը
 427. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` մասնաճյուղ է համարվում իրավաբանական անձի գտնվելու վայրից դուրս տեղակայված նրա առանձնացված այն ստորաբաժանումը, որը
 428. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` տնտեսական ընկերակցությունները կարող են ստեղծվել հետևյալ ձևերով
 429. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` տնտեսական ընկերությունների մասնակիցներ կարող են լինել
 430. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` որ պահից է իրավաբանական անձը համարվում լուծարված
 431. Իրավաբանական անձի հասկացությունը
 432. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն` լիակատար ընկերակցության մասնակիցներ կարող են լինել
 433. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն իրավաբանական անձի` այլ իրավաբանական անձի միանալու դեպքում
 434. ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց միաձուլման դեպքում
 435. Ինչ է վարչական իրավախախտումը
 436. Վարչական պատասխանատվության ենթարկելու տարիքը
 437. Նշվածներից որոնք են վարչական տույժի տեսակներ
 438. Որպես լրացուցիչ վարչական տույժ կարող է կիրառվել
 439. Երբ է անձը համարվում վարչական տույժի չենթարկված
 440. Որքան ժամկետում պետք է վճարվի վարչական տուգանքը, եթե տուգանք նշանակելու մասին որոշումը չի բողոքարկվել
 441. Վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշման հայտարարման ժամկետները
 442. Վարչական իրավախախտման գործի վերաբերյալ որոշման պատճենի հանձնման ժամկետները
 443. Վարչական իրավախախտման գործի որոշումը գանգատարկելու ժամկետները
 444. Վարչական իրավախախտման գործի որոշման դեմ գանգատի կամ բողոքի քննության ժամկետները
 445. Սահմանված կարգով ձեռք բերված կամ oգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը oտարելը, եթե դրանց քանակը չի գերազանցում հիսուն հատը
 446. Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված ապրանքներ իրացնելը, եթե դրանց ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` oրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում հիսուն հազար դրամը
 447. ԱՀ օրենսդրությամբ որոշակի ապրանքատեսակների համար սահմանված օտարման նվազագույն գնից ցածր գնով ապրանքների օտարումը
 448. Խնդիրներ (հարկային և հարակից օրենսդրության վերաբերյալ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are the 1231861-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am/invoice
 
ԱՐՑԱԽԻ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
cda.am:7080/ampis-public/login.do
 
ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
December
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ