ՀԱՅ РУС ENG
MAIN
     
MAIN SECTIONS

Tax Calendar

Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի կանխավճարի վճարում

 

ոչ ռեզիդենտի 2018թ. I կիսամյակի շահութահարկի կանխավճարի վճարման վերջնաժամկետ

Նշում` կանխավճարը վճարվում է, եթե ստորաբաժանման միջոցով գործունեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտի նախորդ տարվա շահութահարկի գումարը գերազանցում է 2 մլն. դրամըԲնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

 

2017թ. II եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները բնապահպանական մարմին գրանցման ներկայացնելու վերջնաժամկետԵկամտային հարկի հաշվարկ

 

2018թ. հունիս ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկ

Եկամտային հարկի վճարում

 

2018թ. հունիս ամսվա եկամտային հարկի վճարում

 

Նվազագույն եկամտային հարկի վճարում

 

անհատ ձեռնարկատերերի կողմից 2018թ. հունիս ամսվա համար նվազագույն եկամտային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2018թ. II եռամսյակում ոչ ռեզիդենտներին վճարված (շահաբաժինների գծով` հաշվեգրված) եկամուտների, պահված և բյուջե վճարված շահութահարկի գումարների մասին հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Շահութահարկի վճարում

 

• 2018թ. հուլիս ամսվա շահութահարկի կանխավճարի ամսական գումարի վճարման վերջնաժամկետ

 

2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում հարկային գործակալի կողմից ոչ ռեզիդենտներից պահված (շահաբաժինների գծով` հաշվարկված) շահութահարկի գումարների բյուջե վճարման վերջնաժամկետ

 Ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացում

2018թ. II եռամսյակի ակցիզային հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ակցիզային հարկի վճարում

 

2018թ. հունիս ամսվա ակցիզային հարկի վճարման վերջնաժամկետ

Նշում` Արցախի Հանրապետություն ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների ՀՀ սահմանով ներմուծման դեպքում ակցիզային հարկը վճարվում է ներմուծման օրվանից 10 օրվա ընթացքում` ՀՀ պետական բյուջե

 

Ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2018թ. հունիս ամսվա ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. I կիսամյակի ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

2018թ. հունիս ամսում դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. I կիսամյակի դուրս գրված և ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ավելացված արժեքի հարկի վճարում

 

2018թ. հունիս ամսվա համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի համար հաշվարկված ԱԱՀ-ի վճարման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացում

 

2018թ. հունիս ամսվա առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. I կիսամյակի առևտրի հարկի հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Առևտրի հարկի վճարում

 

2018թ. հունիս ամսվա համար հաշվարկված առևտրի հարկի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացում

 

2018թ. հունիս ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. մայիս ամսվա ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ ճշտված հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի ապրանքների արտադրության և շրջանառության ֆիզիկական ծավալների և գների վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի հայտարարությունների ներկայացում

 

2018թ. հունիս ամսվա վիճակախաղի կազմակերպման գործունեության համար ելակետային տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

2018թ. I կիսամյակի ավտոտեխսպասարկման կայանների գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. I կիսամյակի առևտրի իրականացման վայրերում և առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող 10 քառ. մետր մակերեսից ոչ ավելի առևտրական տարածք ունեցող խանութների, կրպակների /տաղավարների/ միջոցով իրականացվող առևտրական գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» և «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. l կիսամյակում «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 25-րդ  հոդվածի 2-րդ մասի «ա» և «բ» կետերով սահմանված սահմանային չափերի համապատասխան ցուցանիշների վերաբերյալ հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. II եռամսյակի հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

2018թ. I կիսամյակի հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության սահմանային չափերի վերաբերյալ հայտարարությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի տեղեկությունների ներկայացում

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման (գազալիցքավորման) գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից 2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում իրենց կողմից ստացված գազի ֆիզիկական ծավալների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Հաստատագրված վճարի վճարում

 

2018թ. հունիս ամսվա հաստատագրված վճարի վճարման վերջնաժամկետ

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացում

 

2018թ. II եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների հաշվարկի ներկայացման վերջնաժամկետ

 

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարում

 

2018թ. II եռամսյակի ավտոճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող մասհանումների վճարման վերջնաժամկետ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացում

 

2018թ. II եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների հաշվետվության ներկայացման վերջնաժամկետԲնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

 

2018թ. II եռամսյակի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունները հարկային մարմին ներկայացնելու վերջնաժամկետ

Նշում` հարկային մարմինների կողմից բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկ-հաշվետվություններն ընդունվում են` բնապահպանական մարմնի կողմից գրանցվելուց հետոՌադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման  և օգտագործման պարտադիր վճարների վճարում

 

 2018թ. II եռամսյակի ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման  և օգտագործման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետՀանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարում

 

2018թ. III եռամսյակի հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների վճարման վերջնաժամկետ

 Հաստատագրված վճարի հայտարարության ներկայացում

 

2018թ. օգոստոս ամսվա համար ինտերնետ շահումով խաղերի գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի (հասցեի) մասով ելակետային տվյալների հայտարարության ներկայացման վերջնաժամկետYou are the 3087240-րդ visitor
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
online.tax.nk.am
 

 
Tax Calendar
MoTuWeThFrSaSu
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
March
 
Հրապարակումներ


Հարկատու ամսագիր

   N2(8)

Տեսանյութեր

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՒՅՔԻ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԵՐ
 

 

Tax service
All rights reserved Օգտագործման Պայմաններ